Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Για το έργο - Το εργαστήριο


Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε και το παρόν ερευνητικό έργο, δημιουργήθηκε το 1998 και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημογραφίας – Αστικής Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας. Το ΕΔΚΑ, με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία των μελών και συνεργατών του, εξειδικεύεται στην διεξαγωγή ερευνών πεδίου με τη χρήση ερωτηματολόγιου, σε εφαρμοσμένες δημογραφικές και κοινωνικές αναλύσεις, στην ανάλυση των χωρικών διαστάσεων των δημογραφικών και κοινωνικών φαινομένων, στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων. Το έργο αυτό έχει εκπαιδευτική, ερευνητική και επιχειρησιακή διάσταση και αξιοποιείται ταυτόχρονα τόσο από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, όσο και από Έλληνες και ξένους ερευνητές.

Το Εργαστήριο διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια, παράγει εκπαιδευτικό υλικό, έχει αναπτύξει εκδοτικές δραστηριότητες, συμμετέχει ή συντονίζει ερευνητικά δίκτυα, υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ελληνικούς και διεθνείς φορείς και φιλοξενεί την έδρα της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης DemoBalk.

Τέλος το ΕΔΚΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστημιο Montesquieu-Bordeaux IV της Γαλλίας (Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών) διοργανώνει κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημογραφία.


.

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::