Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Γεγονότα - Γάμοι - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα γαμηλιότητας ανά διοικητικό (χωρικό) επίπεδο που είναι καταχωρημένα στη βάση μας. Τα δεδομένα, δείκτες και αναλύσεις διατίθενται πάντοτε σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες.
Στους γάμους (συνολο, πρώτοι) δεν περιλαμβάνονται οι γάμοι μονίμων κατοίκων εξωτερικού.


Δεδομένα Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί
Γάμοι ανδρών (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι γυναικών (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Πρώτοι γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Πρώτοι γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης (σύνολο) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι ανδρών σύνολο κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από δυο γενεές) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι γυναικών σύνολο κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από δυο γενεές) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Πρώτοι γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από δυο γενεές) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Πρώτοι γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από δυο γενεές) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι ανδρών σύνολο κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Γάμοι γυναικών σύνολο κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Πρώτοι γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Πρώτοι γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Γάμοι ανδρών σύνολο κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά και καταγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Γάμοι γυναικών σύνολο κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά και καταγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Πρώτοι γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά και καταγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Πρώτοι γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά μονοετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενοι από μια γενεά και καταγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού σύνολο, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης σύνολο, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Πρώτοι γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Πρώτοι γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010
Γάμοι ανδρών σύνολο κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Γάμοι γυναικών σύνολο κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Πρώτοι γάμοι ανδρών κατά τόπο κατοικίας του γαμβρού, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Πρώτοι γάμοι γυναικών κατά τόπο κατοικίας της νύφης, κατά πενταετείς ηλικιακές ομάδες, ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::