Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Διευκρινήσεις χρησιμοποιούμενων όρων
Ο δικτυακός μας τόπος
Είναι το σύνολο των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στα πλαίσια του δικτυακού ονόματος e-Demography.gr
Σελίδα του δικτυακού τόπου
Είναι η κάθε ιστοσελίδα που περιέχεται στα πλαίσια του δικτυακού τόπου, και μπορεί να περιέχει είτε πληροφορίες (σε μορφή κειμένου, εικόνων κλπ) είτε υπηρεσίες.
Το εργαστήριο
Είναι το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοικωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδιοκτήτης του παρόντος δικτυακού τόπου.
Χρήστης
Είναι ο επισκέπτης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου και χρήστης των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει το Εργαστήριο μας κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Εργαστήριο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων τις οποίες επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο δικτυακός μας τόπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών στα πλαίσια της λειτουργίας του. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και όχι για άλλους εμπορικούς λόγους.
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Εργαστήριο δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή / και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε κανένα τρίτο φορέα. Το Εργαστήριο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: α) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Εργαστήριο μας καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών. γ) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
COOKIES
Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι σελίδες που είναι πιο χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού μας τόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το Εργαστήριο μας αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Εργαστήριο μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον δικτυακό μας τόπο κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να διενεργεί ψηφοφορίες ώστε το Εργαστήριο μας να ενημερώνεται για την γνώμη των χρηστών πάνω σε διάφορα θέματα. Για τη συμμετοχή του χρήστη σε ψηφοφορία δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου μας.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού μας τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Εργαστήριο μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου.

 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::