Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Γεγονότα - Γεννήσεις - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα γονιμότητας ανά διοικητικό (χωρικό) επίπεδο που είναι καταχωρημένα στη βάση μας. Τα δεδομένα, δείκτες και αναλύσεις διατίθενται πάντοτε σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες.
Στις γεννήσεις δεν περιλαμβάνονται οι γεννήσεις μονίμων κατοίκων εξωτερικού


Δεδομένα Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί Δήμοι και Κοινότητες
Γεννήσεις σύνολο (εντός και εκτός γάμου) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 1999 - 2010
Γεννήσεις εντός γάμου (σύνολο) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις εκτός γάμου (σύνολο) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις σύνολο κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενες από δυο γενεές) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις εντός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενες από δυο γενεές) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις εκτός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενες από δυο γενεές) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις σύνολο κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενες από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις εντός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενες από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις εκτός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (προερχόμενες από μια γενεά) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις σύνολο κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενες από μια γενεά και καταγεγραμμένες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις εντός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενες από μια γενεά και καταγεγραμμένες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις εκτός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (μονοετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη (προερχόμενες από μια γενεά και καταγεγραμμένες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις σύνολο κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1956 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις εντός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις εκτός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (ορθογώνια παραλληλόγραμμα στο διάγραμμα του LEXIS) 1980 - 2010 1980 - 2010 1980 - 2010 -
Γεννήσεις σύνολο κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις εντός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 -
Γεννήσεις εκτός γάμου κατά τόπο κατοικίας και ηλικία της μητέρας (πενταετίες), ηλικία σε συμπληρούμενα έτη 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010 - 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::