Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκτιμήσεις - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα για τους εκτιμώμενους πληθυσμούς ανά διοικητικό (χωρικό) επίπεδο που είναι καταχωρημένα στη βάση μας. Τα δεδομένα, δείκτες και αναλύσεις διατίθενται πάντοτε σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες.


Διαθέσιμα δεδομένα εκτιμώμενων πληθυσμών
Εκτιμώμενοι πληθυσμοί Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού (σύνολο) στην αρχή του έτους (1/1) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού (σύνολο) στη μέση του έτους (30/6) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού (σύνολο) στην αρχή του έτους (1/1) 1952 - 1998 1981 - 1998 1981 - 1998
Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού (σύνολο) στη μέση του έτους (30/6) 1951 - 1997 1981 - 1997 1981 - 1997
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού ανά φύλο και μονοετείς ηλικιακές ομάδες στην αρχή του έτους (1/1) 1991 - 2003 1991 - 2003 1991 - 2003
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού ανά φύλο και μονοετείς ηλικιακές ομάδες στη μέση του έτους (30/6) 1991 - 2002 1991 - 2002 1991 - 2002
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού ανά φύλο και πενταετείς ηλικιακές ομάδες στην αρχή του έτους (1/1) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού ανά φύλο και πενταετείς ηλικιακές ομάδες στη μέση του έτους (30/6) 1991 - 2010 1991 - 2010 1991 - 2010
Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο και μονοετείς ηλικιακές ομάδες στην αρχή του έτους (1/1) - - -
Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο και μονοετείς ηλικιακές ομάδες στη μέση του έτους (30/6) - - -
Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο και πενταετείς ηλικιακές ομάδες στην αρχή του έτους (1/1) 1952 – 1998 1981 - 1998 1981 - 1998
Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο και πενταετείς ηλικιακές ομάδες στη μέση του έτους (30/6) 1951 - 1997 1981 - 1997 1981 - 1997 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::