Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Απογραφές - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαθεσιμότητα δεδομένων για τις απογραφές 1940-2001 ανά διοικητικά (χωρικά) επίπεδα.
Η διαθεσιμότητα δεδομένων σημειώνεται με το γράμμα 'Χ'.
Η αστικότητα και ορεινότητα νοούνται μόνο στο χαμηλότερο χωρικό επίπεδο.
Δεν διατίθενται δεδομένα ανά φύλο και ηλικία για τον συνολικό πραγματικό πληθυσμό στην απογραφή του 1961 καθώς τα δημοσιοποιηθέντα απο την ΕΣΥΕ στοιχεία για την απογραφή αυτή διδουν την κατανομή με βαση τις δύο αυτές μεταβλητές μόνον για τον πληθυσμό των ατομικών νοικοκυριών (δεν διατίθεται δηλαδή η κατανομή κατά φύλο και ηλικία του πληθυσμού των συλλογικών νοικοκυριών).


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 1940
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Γεωγρ. Διαμέρισματα Νομοί Επαρχίες Δήμοι Κοινότητες
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Έκταση
Αστικότητα (*)
Ορεινότητα (**) Χ


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 1951
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Γεωγρ. Διαμέρισματα Νομοί Επαρχίες Δήμοι Κοινότητες
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Έκταση ΧΧΧΧΧ
Αστικότητα (*) Χ
Ορεινότητα (**) Χ


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 1961
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Γεωγρ. Διαμέρισματα Νομοί Επαρχίες Δήμοι Κοινότητες
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Έκταση ΧΧΧΧΧ
Αστικότητα (*) Χ
Ορεινότητα (**) Χ


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 1971
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί Επαρχίες Δήμοι Κοινότητες
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Έκταση ΧΧΧΧΧ
Αστικότητα (*) Χ
Ορεινότητα (**) Χ


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 1981
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί Επαρχίες Δήμοι Κοινότητες
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Έκταση ΧΧΧΧΧ
Αστικότητα (*) Χ
Ορεινότητα (**) Χ


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 1991
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί Επαρχίες Δήμοι Κοινότητες
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ΧΧΧΧΧ
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία
Έκταση ΧΧΧΧΧ
Αστικότητα (*) Χ
Ορεινότητα (**) Χ


Διαθέσιμα δεδομένα απογραφής 2001
Κατηγορίες Δεδομένων Χωρικά επίπεδα
Σύνολο Χώρας Περιφέρειες Νομοί Καποδιστριακοί Δήμοι και Κοινότητες Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Μόνιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧ
Συνολικός Νόμιμος Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός πληθυσμός ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Συνολικός Πραγματικός Πληθυσμός ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ΧΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο ΧΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία ΧΧΧΧ
Μόνιμος πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧ
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ΧΧΧΧΧ
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο ΧΧΧΧΧ
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά ηλικία ΧΧΧΧΧ
Πραγματικός πληθυσμός Αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικία ΧΧΧΧΧ
Έκταση ΧΧΧΧΧ
Αστικότητα (*) Χ
Ορεινότητα (**) Χ 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::