Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
MetaData - Δημογραφικό Γλωσσάρι - Λεξικό
Γλώσσα όρου Δημογραφικός Όρος (ή τμήμα αυτού) 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::