Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Μελέτες / Εκθέσεις

1 Η Ε.Σ.Υ.Ε. προς το 2000 (1994) Διεθνές συνέδριο 6-9 Δεκεμβρίου 1994 (day 2)
2 Η Ε.Σ.Υ.Ε. προς το 2000 (1994) Διεθνές Συνέδριο 6-9 Δεκεμβρίου 1994 (day 1)
3 Η Ε.Σ.Υ.Ε. προς το 2000 (1994) Διεθνές Συνέδριο 6-9 Δεκεμβρίου 1994 (day 3)
4 The NSSG in the year 2000 (1994) International conference 6-9 December 1994 (day 1)
5 The NSSG in the year 2000 (1994) International conference 6-9 December 1994 (day 3)
6 The NSSG in the year 2000 (1994) International conference 6-9 December 1994 (day 2)
7 Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος (1980)
8 Κυριώτερα αποτελέσματα των τελευταίων απογραφών πληθυσμού και ερευνών απασχολήσεως εν Ελλάδι (1967)
9 Main results of the recent censuses and manpower surveys in Greece
10 Η στατιστική στην Ελλάδα (1961)
11 Ετήσια βιομηχανική έρευνα έτους 1961 Ειδικαί οδηγίαι προς τας επιχειρήσεις
12 Δημογραφικαί ροπαί και μελλοντικαί προεκτάσεις του πληθυσμού της Ελλάδος 1960-1985
13 Η ελληνική οικοτεχνία κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951
14 Αναλυτικοί πίνακες της μεταναστευτικής και τουριστικής κινήσεως της Ελλάδος μετά του εξωτερικού κατά τα έτη 1931-1940 (1931-1940)
15 Ελληνικοί πίνακες επιβιώσεως (1926-1930, 1940, 1955-1962) I: 1926-30, II: 1940, III: 1955-59, IV: 1960-62
16 Έκθεση επί της γενικής απογραφής πληθυσμού κατοικιών και οικοτεχνίας της 17ης Μαρτίου 1991
17 Έκθεση επί της γενικής απογραφής πληθυσμού της 5ης Απριλίου 1981
18 Προκαταρτική έκθεσις επί της ερεύνης οικογενειακών προϋπολογισμών της διεξαχθείσης κατά το έτος 1963-64 εις τας ημιαστικάς και αγροτικάς περιοχάς της Ελλάδος
19 Έκθεσις επί της επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας της 19ης/3/61 (1961)
20 Έκθεσις δοκιμαστικής ερεύνης επί των κινήτρων και των συνθηκών μεταναστεύσεως του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών (1961)
21 Έκθεσις επί της δειγματοληπτικής ερεύνης της χρησιμοποιήσεως του εδάφους εν Ελλάδι, Μαΐου 1958 (1958)
22 Προκαταρκτική έκθεσις επί της ερεύνης οικογενειακών προϋπολογισμών της διεξαχθείσης κατά το έτος 1957-58 εις τας αστικάς περιοχάς της Ελλάδος
23 Έκθεσις επί της γενομένης γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής του έτους 1929
24 Έκθεσις περί του τρόπου επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής του πληθυσμού της 18ης Δεκεμβρίου 1920 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::