Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Κώδικες / Λεξικά

1 Εγχειρίδιο διεθνούς στατιστικής ταξινομήσεως των νόσων, κακώσεων και αιτιών θανάτου (1977) Συντάχθηκε σύμφωνα με τις Συστάσεις της Διασκέψεως της Ένατης Αναθεωρήσεως, 1975 και υιοθετήθηκε από την Εικοστή Ένατη Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργανώσεως Υγείας
2 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1920
3 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1928 και των επελθουσών μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1935 διοικητικών μεταβολών (1928)
4 Προσωρινόν αλφαβητικόν ευρετήριον των συνοικισμών και λοιπών τόπων της Ελλάδος κατά την γενικήν απογραφήν του πληθυσμού της 16 Οκτωβρίου 1940
5 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1951 και των επελθουσών μέχρι τέλους Ιουνίου 1955 διοικητικών μεταβολών και εγκριθεισών μετονομασιών (1951)
6 Ευρετήριον οικισμών της Ελλάδος 1961
7 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1961, περιέχον εν παραρτήματι τας επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς και εγκριθείσας μετονομασίας μέχρι της 31.12.1962 (1961)
8 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1971, περιέχον εν παραρτήματι τας επέλθούσας διοικητικάς μεταβολάς και εγκριθείσας μετονομασίας μέχρι της 31.12.1972 (1971)
9 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος (1981) Καταρτίστηκε με βάση την απογραφή του πληθυσμού του έτους 1981 και περιέχει, σε παράρτημα, τις επελθούσες διοικητικές μεταβολές και εγκριθείσες μετονομασίες μέχρι 31.12.1982
10 Λεξικόν των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος (1991) Καταρτίστηκε με βάση την απογραφή πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991
11 Λεξικόν των δήμων/κοινοτήτων, δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων και οικισμών της Ελλάδος (2001) Απογραφή 2001
12 Γεωγραφικοί κωδικοί νομών, δήμων-κοινοτήτων, δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών της Ελλάδος (2001) Ενημέρωση 2001
13 Γεωγραφικός κώδικας της Ελλάδος κατά νομό, επαρχία, δήμο ή κοινότητα και οικισμό (1990) Περιέχει τις διοικητικές μεταβολές και μετωνομασίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1990
14 Γεωγραφικός κώδικας της Ελλάδος (1980) Επαρχίες, δήμοι, κοινότητες και οικισμοί. Περιέχει τις διοικητικές μεταβολές και μετονομασίες μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1980
15 Συνοπτικός γεωγραφικός κώδιξ της Ελλάδος βάσει της απογραφής πληθυσμού της 14-3-1971 (1971)
16 Γεωγραφικός κώδιξ της Ελλάδος (1970) Επαρχίαι, δήμοι, κοινότητες και οικισμοί. Περιέχει τας διοικητικάς μεταβολάς και μετονομασίας μέχρι της 30ης Ιουνίου 1970
17 Συστηματικός γεωγραφικός κώδιξ της Ελλάδος (1961) Νομοί, επαρχίαι, περιοχαί: αστικαί και ημιαστικαί κατά δήμους και κοινότητες, αγροτικαί εν συνόλω
18 Συστηματικός κώδιξ των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (1951) Περιέχων τας μέχρι της 6-4-1951 επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::