Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 2001

1 Απογραφή πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. I: Μόνιμος και νόμιμος πληθυσμός, τάξεις μεγέθους των οικισμών, επιφάνεια, μέσος σταθμικός των υψομέτρων, υψομετρικές ζώνες
2 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
3 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Β
4 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Γ
5 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος A
6 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, μετανάστευση στο εσωτερικό και από το εξωτερικό στοιχεία πυρηνικών οικογενειών, τεύχος Β
7 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός τ. IV: Κατοικίες στεγάσεως νοικοκυριών, μετανάστευση στο εσωτερικό και από το εξωτερικό, στοιχεία πυρηνικών οικογενειών, τεύχος Α
8 Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001 Κατά νομούς, δήμους, κοινότητες, δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμούς
9 Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001 κατά νομούς, δήμους και κοινότητες
10 Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001 κατά νομούς, δήμους, κοινότητες, δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμούς 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::