Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1991

1 Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς
2 Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους και κοινότητες
3 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991 τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και παλιννόστηση, τεύχος Α
4 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991 τ. ΙV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και παλιννόστηση, τεύχος Β
5 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991 τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Α
6 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Γ
7 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τεύχος Β
8 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::