Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1981

1 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 5: Ιόνιοι Νήσοι
2 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981 Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 4: Πελοπόννησος
3 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981 Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 1: Νομός Αττικής
4 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981 Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 11: Κρήτη
5 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981 Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 6: Ήπειρος
6 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981 Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 8: Μακεδονία
7 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και παλιννόστηση
8 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από επεξεργασία δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. III: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
9 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, Στοιχεία από επεξεργασίας δείγματος 10% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
10 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, τ. Ι: Πληθυσμός κατά γεωγραφικές και διοικητικές διαιρέσεις 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::