Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1971

1 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους , κοινότητας και οικισμούς.
2 Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971 κατά νομούς, επαρχίας, δήμους και κοινότητας. Κυρωθείς δια της υπ' αριθ. 19311/Ε 2345/1974 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, και Εσωτερικών
3 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, Στοιχεία από επεξεργασία δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. V: Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. τεύχ. II: Θεσσαλινίκης
4 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, τ. V: Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες
5 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, Στοιχεία εξ επεξεργασίας δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. IV: Στοιχεία σε επίπεδο Συνόλου Χώρας, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού, με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 1. Συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών. 2. Κατανομή του πληθυσμού σε ιδιωτικά νοικοκυριά και συλλογικές κατοικίες
6 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, τ. ΙΙΙ: Στοιχεία σε επίπεδο συνόλου χώρας, γεωγραφικού διαμερίσματος και νομού, με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
7 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, Στοιχεία εξ επεξεργασίας δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων, τ. ΙΙ: Στοιχεία εις επίπεδον Συνόλου Χώρας, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού, μετά διακρίσεως, εντός αυτών, των περιοχών, εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
8 Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971, τ. Ι: Πληθυσμός κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::