Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1961

1 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία, τ.VΙ: Συνθήκαι στεγάσεως νοικοκυριών
2 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία, τ. V: Εσωτερική Μετανάστευσις
3 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία, τ. ΙV: Πληθυσμός οικονομικώς μη ενεργός
4 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία τ. ΙII: Απασχόλησις (Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, απαχολούμενοι και άνεργοι, ώραι εργασίας)
5 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961,τ. ΙΙ: Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. Στοιχεία κατά νομούς μεθ' υποδιαιρέσεως εκάστου εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς περιοχάς. τεύχ. 3: Πελοπόννησος
6 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961, τ. ΙΙ: Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. Στοιχεία κατά νομούς μεθ' υποδιαιρέσεως εκάστου εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς περιοχάς. τεύχ. 2: Λοιπή Στερεά Ελλάς και Εύβοια
7 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961, τ. ΙΙ: Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκαι στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητας. τεύχ.1: Σύνολον Ελλάδος, Περιφέρεια Πρωτευούσης, Πολεοδομικά Συγκροτήματα και Πόλεις 50.000 κατοίκων και άνω
8 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία,τ. II: Εκπαίδευσις (Επίπεδον γενικής εκπαιδεύσεως, επαγγελματική εκπαίδευσις)
9 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961, τ. Ι: Πληθυσμός κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις
10 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία,τ. Ι: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::