Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1951

1 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. ΙΙΙ: Πίνακες Οικονομικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού
2 Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. ΙΙ: Πίνακες δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού
3 Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τ. Ι: Ιστορική επισκόπησις - Μεθοδολογική έκθεσις - Ανάλυσις των αποτελεσμάτων. Πίνακες κατ' επιφάνειαν και υψόμετρον
4 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, Νόμιμος πληθυσμός, κυρωθείς δια του υπ' αριθ. 4173/61 νόμου
5 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::