Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφές - 1920

1 Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφή της 19 Δεκεμβρίου 1920, Πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς δια του από 31 Αυγούστου 1920
2 Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920 ,Γενικά στατιστικά αποτελέσματα
3 Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, τ. V: Στατιστικά αποτελέσματα δια την Πελοπόννησον
4 Απογραφή του πληθυσμού του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, τ. ΙV: Στατιστικά αποτελέσματα δια τας Κυκλάδας Νήσους
5 Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, Τ. ΙII: Στατιστικά αποτελέσματα δια τας Ιόνιους νήσους
6 Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920,Τ. ΙΙ: Στατιστικά αποτελέσματα δια την Θεσσαλίαν και Άρταν: Α' Πληθυσμός - Β' Οικογένειαι
7 Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920, τ. Ι: Στατιστικά αποτελέσματα δια την Στερεάν Ελλάδα και Εύβοια 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::