Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Γεγονότα - Γεννήσεις - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα γονιμότητας ανά διοικητικό (χωρικό) επίπεδο που είναι καταχωρημένα στη βάση μας. Τα δεδομένα, δείκτες και αναλύσεις διατίθενται πάντοτε σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες.
Στις γεννήσεις δεν περιλαμβάνονται οι γεννήσεις μονίμων κατοίκων εξωτερικού. 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::