Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλιας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
Απογραφές - Διαθεσιμότητα δεδομένων
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαθεσιμότητα δεδομένων για τις απογραφές 1940-2001 ανά διοικητικά (χωρικά) επίπεδα.
Η διαθεσιμότητα δεδομένων σημειώνεται με το γράμμα 'Χ'.
Η αστικότητα και ορεινότητα νοούνται μόνο στο χαμηλότερο χωρικό επίπεδο.
Δεν διατίθενται δεδομένα ανά φύλο και ηλικία για τον συνολικό πραγματικό πληθυσμό στην απογραφή του 1961 καθώς τα δημοσιοποιηθέντα απο την ΕΣΥΕ στοιχεία για την απογραφή αυτή διδουν την κατανομή με βαση τις δύο αυτές μεταβλητές μόνον για τον πληθυσμό των ατομικών νοικοκυριών (δεν διατίθεται δηλαδή η κατανομή κατά φύλο και ηλικία του πληθυσμού των συλλογικών νοικοκυριών). 
::  Προστασία προσωπικών δεδομένων  ::